جشن تیرگان | روز کمان کشیدن آرش کمانگیر و پرتاب تیر از فراز البرز