آیین نوسال | یا “علی علی” جشن پایان برداشت محصول در دامغان