کتیبه های کاخ تچر | گنجینه ای بی نظیر از سیر تطور زبان و خط فارسی