فرش پازیریک | کهن ترین قالی کشف شده به جامانده از سکاها