فرش بهارستان | نقشی از چهار فصل باغ های ایرانی که به تاراج رفت