یک کتیبه تاریخی با نام زرتشت در مرودشت فارس کشف شد