چمروش | پرنده ای اساطیری و افسانه ای، محافظ ایران زمین