نمایشگاه نوروزی کاشان با معرفی صنایع دستی گشایش یافت