سیمرغ | پرنده ای اساطیری از دل افسانه های ایران باستان