نمایشگاه عکس مشروطه، از تهران تا صاحبقرانیه در باغ نیاوران برگزار شد