قانون حمورابی و اسناد حقوقی شوش در دانشگاه تهران بازخوانی شدند