فردوسی | ملقب به حکیم سخن، حماسه سرا و شاعر پارسی گو