سفر به زنجان | شهر بلندترین گنبد خشتی جهان و خانه مردان نمکی