جشنواره تابستانه یزد با تخفیف ۵۵ درصدی از گردشگران استقبال می کند