زنجان
Iran

زنجان

موزه رختشویخانه

Iran

زنجان

موزه رختشویخانه

معرفی

استان زنجان یا زنگان که آن را فلاتی به همین اسم نيز می نامند در شمال غربی ایران واقع شده‌است. این استان با هفت استان دیگر همسایه است. نام زنجان عربی‌شده واژه زنگان است. مردم منطقه هنوز هم تلفظ زنگان را به کار می‌برند. استان زنجان يکی از نواحی تاريخی سرزمين ايران است و کاوشهای باستان شناختی و و آثار باقيمانده تاريخی ، ديرينگی و قدمت آن را نشان می دهند . پيشينه تاريخی اين استان را ميتوان در چهار دوره تاریخی پیش از تاریخ، دوران تاریخی، دوران جدید و دوران اسلامی مورد مطالعه قرارداد. تاريخ بنای آن را هم زمان با سلطنت اردشير بابکان دانسته اند و آنرا شهين به معنی منسوب به شاه می ناميدند . گفته ميشود که اين نام طی قرون به زنگان و سپس به زنجان تبديل شده است. صنایع دستی از قبیل ورشوسازی، نقره‌سازی، ملیله کاری، چاروق‌دوزی، مسگری، چاقوسازی و فرش‌بافی از شناخته شده ترین آنها هستند.

  • زبان فارسی، آذری، تاتی
  • بهترین زمان بازدید بهار و تابستان