1 نتیجه
Bahador Hashemi
فرودگاه

فرودگاه بین المللی مهرآباد

بسته است

فرودگاه بین المللی مهرآباد در شهر تهران واقع شده است. این فرودگاه در سال 1317…